Kanunçylyk

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda

Şu Kanun Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasynyň resminamalaryny hem-de beýleki arhiw resminamalaryny toplamagy, abat saklamagy, hasaba almagy, peýdalanmagy guramagyň, şeýle hem jemgyýetiň, döwletiň hem-de raýatlaryň bähbitlerine arhiwleri dolandyrmagyň hukuk esaslaryny kesgitleýär.

Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasy hakynda DÜZGÜNNAMA

Şu Düzgünnama «Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasynyň resminamalarynyň döredilmeginiň, abat saklanylmagynyň, hasaba alynmagynyň we peýdalanylmagynyň tertibini kesgitleýär.