Biz barada

"Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi"

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi hakynda:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi we düzümindäki döwlet arhiw edaralary öz işini Türkmeniistanyň kanunçylygyna laýyklykda alyp barýarlar.

Türkmenistanyň merkezi, welaýat we şäher döwlet arhiwleri jemgyýetiň, döwletiň, raýatlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasynyň resminamalaryny toplamagy, hemişelik saklamagy, hasaba almagy we peýdalanmagy amala aşyrýarlar.

Raýatlary kabul etmegiň tertibi:

Raýatlary kabul etmegiň tertibi:

duşenbe, çarşenbe, penşenbe günleri sagat 9.00-dan - 13.00-a çenli
sişenbe, anna günleri sagat 14.00-dan - 18.00-a çenli
dynç günleri – şenbe, ýekşenbe

Hormatly adamlar!

“RAÝATLYK ÝAGDAÝYNYŇ NAMALARYNYŇ ÝAZGYSY BARADA RESMINAMALAR” boýunça sowalnama-arzalaryň köp gelip gowuşýandygyny nazara alyp, raýatlyk ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy baradaky resminamalaryň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň düzümindäki edaralara tabşyrylmaýandygyny Siziň ünsüňizi çekýäris. Sizi gyzyklandyrýan resminamalar babatynda ýaşaýan ýeriňiz we resminamalaryň bellige alnan ýeri boýunça RÝNÝ edaralaryna ýüz tutmagy maslahat berýäris.

Täzelikler

Biziň salgymyz

(800-12) 93-82-87

Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwi

(800-12) 93-81-54

Aşgabat şäheriniň döwlet arhiwi

(800-12) 93-57-83

Ahal welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-5-22) 5-26-76

Mary welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-2-43) 4-75-83

Balkan welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-3-22) 9-23-54, 9-37-56

Daşoguz welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-4-22) 3-68-44

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwi